FANDOM


Zrození světa

John Martin - The Great Day of His Wrath - Google Art Project

Když Xerzantilian, hvězdný kraken a ničitel, zaměřil svůj hněv na svět Nearan, nikdo z tamních obyvatel nechoval nejmenší naději na záchranu. I přes svou vysoce vyspělou společnost a moc daleko přesahující chápání většiny ostatních bytostí, neměli Neařané žádnou šanci zkázu odvrátit. Xerzantilianovy útoky po sobě zanechávaly černou poušť a zástupy mrtvých. Kousek po kousku, jako by si to všechno utrpení vychutnával, likvidoval kraken milénia pečlivého budování, až byl celý národ i se svým světem zcela zničen. Pouze pět uprchlíků, jenž si cenilo vlastního života víc než domova, přežilo a vydalo se na dlouhou pouť širým prostorem, zvaným Loirentanal, s cílem obnovit nedávno zaniklou civilizaci. Dlouhé věky bloudili mezi hvězdami, hledajíce svět, kde by mohli začít nový život. Na své cestě potkávali jiné poutníky, kteří jim vyprávěli o svých domovech, ale žádný se ani vzdáleně nepodobal Nearan. Navštívili nespočet míst, ale ani jedno se nezdálo vhodné pro život tak, jak jej znali. Až v nejzazší čási Loirentanalu, když už se veškará naděje jevila jako ztracená, objevila znavená Pětice kus země, vyhovující jejím představám. Nacházel se dostatečně daleko od vlivu Xerzantiliana, obývala jej pouze malá zvířata a tamnější příroda Hvězdoplavcům připomínala jejich ztracený domov.

Podle staré legendy byli Neařané potomky takzvané Prabytosti; tvora, který spojoval rysy všech ostatních stvoření tehdejšího světa. Legenda také pravila, že Prabytost nevznikla přirozenou cestou, ale pomocí mocné magie jakéhosi cizího lidu. Pětice toužící po společnosti viděla ve starém příběhu závratnou podobnost s jejich vlastními poměry, a tak krátce po svém příchodu začala křížit a tvarovat zvířata žijící na Cealudan, novém světě. Tím skončila Doba nevědomí a nastala Doba Hvězdoplavců.

Postupem času bylo vyšlechtěno mnoho podivných živočichů, kteří by za normálních okolností nikdy nespatřili světlo světa. Někteří se zdáli nepotřební pro budoucnost, takže si jich Pětice přestala všímat, a tvorové museli žít svůj nový život v ústraní; jiní, mající v očích Neařanů větší možnosti, byli i nadále předmětem magických rituálů.

Po mnoha tisíciletích přivedli Hvězdoplavci na svět bytosti, které si zamilovali natolik, že se jim rozhodli vyprávět o Nearan, jeho historii a kultuře. Své Novorozené, Ealsan, naučili používat magii, aby mohli Pětici pomáhat na cestě za Prabytostí. Ealsan se rychle rozšiřovali po celém světě, zakládali města, ba dokonce celé říše. V těch časech, jenž jsou dnes nazývány Doba rozkvětu, se všem žilo nadmíru spokojeně. Na Cealudan vládl mír, architektura a umění byly krásnější než kdy předtím nebo potom a smutek se ze světa téměř vytratil.

Novorození si ale postupně začali uvědomovat svou skutečnou roli v běhu dějin. Představovali jen jakési pomocné mezičlánky, co budou nahrazeny hned jak Pětice vychová nové pokolení.  Báli se, že je potká stejný osud jako jejich opomíjené předchůdce. Najednou se Hvězdoplavci nezdáli býti učiteli, ale spíše zneužívateli. Ealsan toužili po nezávislosti a rovnoprávnosti, s čímž Neařané za žádných okolností nesouhlasili. Poprvé v historii Cealudan tak vypukla válka. I přes svou obrovskou sílu měla Pětice se vzbouřenci značné problémy a litovala důvěry, jež ve své děti vložila. Pevně ale věřila, že pokud Ealsan porazí, znovu si je dokáže podmanit. Boje trvaly dlouhá staletí, zatímco misky vah zůstávaly vyrovnané. Postupně se začínala rozpadat i dosud jednotná říše Novorozených. Všichni těm časům říkají Doba vzpoury.

Protože Neařané byli učenci, ne válečníci, rozhodli se válečníka vytvořit, válku co nejrychleji ukončit a pokračovat ve své práci, která se během rozepří úplně zastavila. Zároveň si tím chtěli zajistit bojovou sílu proti možným budoucím vzbouřencům z řad nově stvořených bytostí. Každý z Pětice tedy daroval kousek svého života pro povolání tvora určeného k ničení, Garadreaka. Garadreak byl příšerná bestie, inkarnace Xerzantiliana, co netoužila po ničem jiném než nasycení svého stále hladového chřtánu. Nedbal žádných rozkazů Hvězdoplavců, a ihned po svém zrození uprchl daleko na sever, kde zplodil mnoho sobě podobných dětí, draků a všemožných děsivých přisluhovačů. Začal také verbovat armádu z řad těch, které Neařané zavrhli jako nehodné své pozornosti. Tyto  roztroušené národy, zvaní Zavržení, Pětici právem nenáviděli, a až do příchodu Garadreaka se před ní a jejími Novorozenými skrývali.

Tehdy válka přerostla do neúnosných mezí. Znesvářené strany neměly žádné slitování, boje je zcela pohltily a staly se běžnou součástí života. Dokonce ani Ealsan už nedrželi pohromadě. Někteří se přidávali na stranu Garadreaka, jiní bojovali sami za sebe proti všem. Ten věk dostal jméno Doba utrpení. Garadreak byl sám o sobě takřka neporazitelný, a své poddané chránil před nepřátelskými kouzly. Hvězdoplavci poprvé od dob zničení svého domova okusili strach o vlastní život. Ten pocit byl tak silný, že se Neařané rozhodli obětovat Ealsan a s nimi tisíce let usilovného snažení. Chěli použít nejmocnější Nearanskou magii, pomocí níž by vysáli životy Novorozených a přeměnili je na smrtící kouzlo určené Garadreakovi.

Jeden z Pětice však neměl to srdce zabít své milované. Viděl v nich mnohem více, než jim přisuzovali ostatní Hvězdoplavci. Některé jejich výtvory připomínaly krásu dávno ztracené Nearan. Dokonce ani neodmítal možnost, že právě oni jsou zárodkem Prabytosti. Jediná cesta na záchranu Novorozených před odporným Garadreakem i strašlivým kouzlem tak vedla přes zradu ostatních čtyř přeživších. Během společného čarování obrátil Zrádce, Uraheatar, zdroj kouzla z Ealsan na samotné Hvězdoplavce, včetně sebe sama, čímž všech pět Neařanů oslabil natolik, že jim zbyl jen zlomek původních sil a vzpomínek. Garadreak byl však zničen.

Padlí členové Pětice, vědomi si své zranitelnosti, se vydali do různých částí Cealudan, kde začali nové životy. Jeden odešel na sever hledat Garadreakovu skrýš a její poklady, aby se mohl vrátit se zbraňemi a armádou Zavržených a pobít Zrádce i Ealsan. Novorození mu říkají Zášť, Xearaz, Zavržení zase Dračí bratr, Darakdean. Jiný ztratil veškerou víru v civilizaci a zařekl se, že bude pečovat jen o přírodu. Prchl do moře a nazývají jej Druid, nebo také Earilivirios. Dalšímu kouzlo zničilo hmotné tělo, takže po světě bloudí jako duch. Je rozpolcený; jedna jeho část, Smrt, Leach, nenávidí vše živé. Ta druhá, Plačící, Banlea, se o živé nestará a pomáhá mrtvým. Zrádce, Uraheatar, jak o něm mluví elfové, Zavržení a ostatní Hvězdoplavci, je ochránce všech Novorozených. I těch, kteří k němu nevzhlíží. Ukryl se v Horských síních, odkud odpovídá na prosby svých milovaných. Mezi lidmi, půlčíky, trpaslíky a gnómy je znám jako Horský král. Poslední z Pětice, Ztracený, či Uonok, dočista zmizel. Někdo říká, že putuje Cealudan jako štěstěna, jiný mu naopak přikládá moc působit všemožné katastrofy. Nikdo si ale jeho osudem není tak docela jist.

Boje mezi Zavrženými a Novorozenými, Doba osvobození, pokračovaly ještě mnoho desítek let, ačkoliv již nebyly tak rozsáhlé jako v Době utrpení. Většina starých říší i jejich zbytky se zcela rozpadla a obyvatelé opouštěli své domovy, aby osídlili nové, válkou neposkvrněné země. Mnozí přeživší lidé a půlčíci začali stavět opevněná města poblíž Horských síní, kde král údajně přebývá, jiní se zase vydali do světa a na Uraheatarovy činy téměř zapomněli. Trpaslíci s gnómy se po vzoru Horského krále zakopali pod zem; postupem času na něj však přestali nahlížet jako na zachránce, ale spíše jako na sobě rovného, výhodného spojence. Elfové, znechuceni Uraheatarovou zradou, obsadili nížiny a lesy, tedy jakýsi protiklad Zrádcova horského sídla. Mají v oblibě Eariliviria. V těch časech také mnoho Zavržených odmítlo nenávistné způsoby Garadreaka i jeho nástupce Darakdeana a upustilo od nepřátelství vůči Novorozeným. Začalo se jim říkat Svobodní, Veatan, a slovo Zavržení je od té jen historickým pojmem. Přívrženci Xearaze, ať už pochází z řad Novorozených nebo původních Zavržených, se nazývají Xear.

Po utichnutí většiny bojů nastává na Cealudan období křehkého míru a obnovy válkou zničených společenství. Staví se nové osady, navazují se styky s okolními kulturami a někteří odvážlivci vyráží na cesty, aby prozkoumali trosky bývalých říší či poznali rozmanitý lid, roztroušený ve všech koutek světa.

Přehed dob a nejdůležitějších událostí


Doba nevědomí

Nikdo si není zcela jist, co se na Cealudan dělo před příchodem Pětice. Ta se studiem historie svého nového domova příliš nezabývala, takže neexistují žádné záznamy z tohoto ranného období. Někteří učenci a dobrodruzi však hovoří o prastarých civilizacích, které zanikly ještě dříve, než svět Nearan poznal Xerzantilianovu zlobu.

Doba Hvězdoplavců

V Době Hvězdoplavců se z magických pokusů zrodilo mnoho nových tvorů. Někdy šlo o zvířata, jindy o první inteligentní bytosti, Zavržené. Ti položili základ původním Cealudanským kulturám, jazykům a magii. Zavržení se nikdy nesjednotili ani nezakládali větší než kmenová společenství. Toto období končí zrozením Ealsan. Doba Hvězdoplavců trvala jedenáct tisíc let.

Doba rozkvětu

Doba největší slávy Novorozených a jejich jednotné říše. Zrod a vrchol kultury i vědění Ealsan, na nějž od těch časů žádné společenství nedosáhlo. Kromě několika zanedbatelných potyček se Zavrženými neexistoval žádný vojenský spor. Území Novorozených se táhlo od Horských síní přes Slunečné pastviny až k lesu Zealanor. Odtud na západ přes Jižní stepi a na sever, kde lesem XXX uzavíralo pomyslný ovál. Na těchto místech lze dnes nalézt ruiny kdysi mocného národa. Doba rozkvětu trvala tři a půl tisíce let.

Doba vzpoury

Když si Novorození uvědomili, že jsou i přes veškerou péči Hvězdoplavců jen jejich posluhovači, začali toužit po nezávislosti a bouřit se; nejdříve pouze diplomaticky, ale později i vojensky. Kvůli mnoha rozdílným názorům se pomalu bortila i samotná říše Ealsan, čehož v pohraničních oblastech využívali Zavržení k loupeživým vpádům. Doba vzpoury končí vyvoláním Garadreaka, který odmítl Pětici jako své pány a stal se jejich nepřítelem. Doba vzpoury trvala tři sta padesát let.

Doba utrpení

Období strašlivé, zmatečné války, kdy proti sobě nejdříve stáli Novorození a Zavržení. Postupem času se však strany promíchaly natolik, že už často nebylo poznat, kdo je spojenec a kdo nepřítel. Garadreak, bytost pocházející z Loirentanalu a vůdce Zavržených, naučil své násedovníky Nearanskou magii a zplodil celou řadu děsivých tvorů, včetně jemu podobných draků. Zoufalá Pětice se snažila Garadreaka zabít pomocí kouzla, získaného z životní síly Novorozených, ale jeden z Hvězdoplavců v poslední chvíli změnil zdroj magie z Ealsan na sebe a své společníky. Tím způsobil pád Pětice, smrt Garadreaka a konec Doby utrpení. Doba utrpení trvala sto osmdesát let.

Doba osvobození

Jak Doba utrpení pomalu doznívala, docházelo ke stěhování a usazování národů, které hledaly válkou nezpustošená území, a v důsledku toho na Cealudan vyrůstal nespočet nových měst a vesnic. Značně oslabení členové bývalé Pětice se skryli na různých místech Cealudan, kde se začali věnovat svým vlastním plánům. Mnoho Zavržených přestalo následovat Darakdeana, duchovního nástupce Garadreaka, protože už bylo vyčerpáno neustálými boji a odvěkou nenávistí. Takovým se od té doby říká Svobodní. Doba osvobození trvala tři sta let.

Současnost

V součané době na Cealudan vládne klid, alespoň vzhledem k předešlým bouřilivým stoletím. Místní roztržky jsou na denním pořádku, ale zatím nehrozí válka větších rozměrů. Většina národů a společenství si našla své vlastní místo k životu a svět čeká, kterým směrem se budou vyvíjet další události.