FANDOM


Bard
Lid Cealudan není sám. V případě nouze se může obrátit na některou z mocností, jež svět obývá. Pokud není nešťastníkova prosba v rozporu s přesvědčením mocnosti, je mu poskytnuta pomoc a spokojený prosebník tak šíří slávu svého spasitele. Někteří jedinci věří mocnostem natolik, že se rozhodli zasvětit jim celý život. Bývají to vůdci kultů, kteří plní vůli patrona, spravují jeho chrámy a kaple a starají se o pánův věhlas.

Vyšší mocnosti

Na Nearan měly bytosti zřídkady své vlastní jméno a mnohem častěji vystupovaly v rámci společenství, jehož byly členy. Stejný případ je i Pětice. Jednalo se o spolek učenců, mocných čarodějů, které zajímal tajemný Loirenthanal se svými četnými ostrůvky života, jeho podstata a síla. Možná i proto si jako jediní z obyvatel umírajícího světa zvolili útěk do dosud neznámých dálek hvězdného oceánu místo předem ztraceného boje za domovinu; bez povinností a s ničím, co by molhi ztratit se Hvězdoplavci vydali na nejistou pouť neznámem.

Až do zrady Horského krále na konci Doby utrpení nebylo možné od sebe jednotlivé členy pětice rozeznat. Byli shodní ve všech ohledech, jakoby šlo o jediného tvora rozděleného na pět částí. Snad za to mohla mocná magie nebo skutečný strach o své děti, co probudilo v Horském králi sílu konat jako jedinec bez vlivu ostatních a obráti zdroj kouzla z Ealsan na Hvězdoplavce. Strašlivý vliv kouzla vyrval z čarodějů kus jejich podstaty, čímž je značně oslabil a připoutal k Cealudan. Také je zbavil schopnosti skupinového myšlení, a tak každý člen Pětice získal své vlastní vědomí, přijal jméno a nové cíle. Vzpomínky na doby před kouzlem ztratily jas i ostrost, stávajíce se jen mlhavým snem o jakémsi vzdáleném životě.

Každý Hvězdoplavec si na Cealudan vybudoval své dobře skryté a opevněné sídlo, které opouští jen v krajních případech. Vyjímkou jsou Banlea a Leach, jejíchž duše volně bloudí světem. Svou vůli tak Neařané vykonávají hlavně prostřednictvím poslů, kněží a magie.

Lid Cealudan Hvězdoplavce, neboli vyšší mocnosti, uctívá jako sílu schopnou měnit své životy k lepšímu. Je si vědom toho, že zrak Pětice dosáhne daleko, takže téměř po celém světě lze nalézt kaple a modly jim zasvěcené. V různých částech Cealudan přistupují národy k Neařanům různými způsoby, používají různá znamení, pojmenování a rituály, ale jádro filosofie zůstává vždy stejné; takže cestovalé se mohou setkat s uctívači Darakdeana z řad Veatan, kteří využívají jeho ničivou moc na obranu svých domovů před nepřáteli, nevědíc o nenávisti vůči Novorozeným, nebo na kult Eariliviria, který pro svůj vlastní prospěch prostřednictvím bouří a záplav utiskuje mírumilovné osadníky. Z tohoto důvodu může být někdy obtížné poznat, kterou vyšší mocnost vlastně neznámý lid uctívá.


Banlea

Banlea, někdy přezdívaná Plačící nebo Věčná matka je jedno ze dvou vědomí člena Pětice, jehož hmotné tělo bylo následkem kouzla zničeno. Banlea se stará o mrtvé duše a vůči živým a ostatním Hvězdoplavcům je povětšinou slepá. Nemá proto tolik uctívačů jako jiní Neařané a její činy nejsou na Cealudan nijak výrazně patrné. I přesto se lze setkat s lidmi, kteří k ní vysílají své modlitby a staví pomníčky jako dík za budoucí péči. Takovými jsou zejména hrobníci, truchlící pozustalí, umírající na smrtelném loži, či nepřátelé Leacha, kteří považují Banleu za svého spojence. Plačící totiž nenávidí nemrtvé, a pokud může, snaží se je za každou cenu zničit a dopřát jim posmrtný klid. Když se Věčná matka rozhodne obdařt částí své síly i živé, jedná se většinou o bojovníky proti Leachovým nemrtvým stvůrám nebo o mírotvorce; Plačící totiž neuznává násilí.

Banlea je obecně spojována se smutkem, smrtelností, koncem, ale i s vysvobozením, soucitem a štěstím v posmrtném životě. Nikdo jí nestaví honosné chrámy ani nezakládá rozsáhlé kulty; vlastně ani nemusí, protože každý kdo si je vědom smrti ví i o čekající náruči Věčné matky.

Darakdean

Největším nepřítelem Zrádce, Horského krále, je dozajista Darakdean, který svému bývalému společníkovi nedokázal odpustit jeho činy. Přestože před sesláním zničujícího kouzla Darakdean nijak nedbal o Zavržené a usiloval o poražení Garadreaka, využil posléze padlý Hvězdoplavec nenávisti Xear a draků vůči Novorozeným a začal z nich verbovat svou armádu, snažící se o dobytí Horských síní, sídla svého soka. Díky takovému úsilí, ne nepodobnému tomu Garadreakovu za Doby utrpení, si vysloužil přezdívku Dračí bratr.

Darakdean sídlí kdesi v Mrtvých horách na severu Cealudan, kde se prý usídlil v Garadreakově nedobytné pevnosti. Odtamtud odpovídá na prosby každého, kdo nějakým způsobem intrikuje proti Horskému králi, či chce působit zkázu. Postupem času začal, ač s nelibostí, přijímat i vyznavače z řad Novorozených. Ti ale samozřejmě musí proti Zrádct buď vystupovat nebo jej alespoň odmítat. Dračí bratr vždy pomáhá jen ničivou, zhoubnou, silou, namířenou proti nepříteli prosebníka; prosebníku samotnému se přímé pomoci nikdy nedostane.

Stejně jako Horský král má Darakdean přívržence na celé Cealudan, ale jádro jeho vlivu tvoří právě Mrtvé hory země mezi řekami XXX a YYY, nazývaná Darakdeanovy državy, kde jsou sídla jeho nejvěrnějších. Ve vzdálenějších částech světa je Xearaz uctíván díky ničivé moci, kterou poskytuje, spíše než pro nepřátelství s Horským králem.

Co se týče vztahů k ostaním členům bývalé Pětice, druhým, občasným Darakdeanovým nepřítelem je Leach, protože usiluje o vzkříšení Garadreaka jako nástroje pro vyhlazení veškerého života z Cealudan. Někdy se však stane, že Dračí bratr a Smrt spojí síly, aby společně dosáhli nějakého zhoubného plánu, často namířenému proti Horskému králi; Leachovi se tím dostane mrtvých a Darakdeanovi potěšení z utrpení soupenců Uraheatara. Kvůli jeho spřízněnosti s efly nemá Dračí bratr příliš v lásce Eariliviria, ale nikdy vůči němu samotnému otevřeně nevystupuje.

Earilivirios

Poté, co viděl čirou zlobu Garadreaka a následnou zradu svého druha, ztratil Earilivirios veškerou víru v nově zrozené bytosti a obrátil pozornost na samotnou Cealudan a její původní podstatu. Usadil se na dně moří, odkud se rozhodl pečovat o rostliny, zvířata i neživou přírodu. Ačkoliv sám od sebe nikomu z Novorozených, Xear ani Svobodných nepomáhá, je ochoten propůjči část své síly ochráncům Cealudan, bez ohledu na jejich přesvědčení vůči ostatním; nedovolí tedy například zapálení lesa, ale nenamítá nic proti použití hurikánu ke zničení města či vesnice. Největší oblibě se těší u elfů a Svobodných, kteří mají k přírodě nejblíže. Své příznivce má ale i u obyčejného lidu, jež jej žádá o dostatek deště a dobrou úrodu.

Je zřejmé, že Earilivirios nenávidí Leacha, usilujícího o zničení všeho, v co Druid věří. Někdy je tak označován za spojence Banley, i když jejich přímá spolupráce je velmi ojedinělá a vzniká spíše z potřeby než z vzájemné náklonnosti. Horského krále Druid zcela přehlíží, protože mu nechce odpustit jeho zradu. Vůči Darakdeanovi je Earilivirios netečný a nijak mu nezazlívá pokusy o poražení Novorozených; s tímto záměrem mu ale také nepomáhá.

Leach

Obecně nejvíc obávaným Hvězdoplavcem je Leach, Smrt. Leach je druhé vědomí Banley, které zotročuje mrtvá těla a duše. Je tolik zasažen zradou, v jejíž důsledku přišel o své hmotné tělo, že se zařekl potrestat celou Cealudan, zbavit ji veškerého života a poté najít konec svého vlastního nenáviděného bytí. Za tímto účelem křísí Smrt velké čaroděje a mágy, aby v díle pokračovali a budovali armády nemrvých. Někdy se snaží zlákat i živé, slibuje jim moc oplátkou za jejich duši a tělo. Na základě takového příslibu vznikají obávané kulty smrti, které bezohledně likvidují vše na co přijdou.

Až na občasná, krátkodobá spojenectví s Darakdeanem Leach opovrhuje ostatními Hvězdoplavci a oni jím. Kromě kultů smrti se tak těší přízni pouze od hrstky uvědomělých nemrtvých, kteří si posmrtný život na Cealudan oblíbili. Ti na odlehlých místech s podmínkami nepříznivými pro život staví potemnělé chrámy, jako připomínku zatracení, čekajícího na neopatrné duše.

Uonok

Ztracený Hvězdoplavec pomalu upadající v zapomnění. Někteří tvrdí, že zemřel následkem kouzla, jiní zase říkají, že Neařané jsou věční a nepodléhají smrti. Různí lidé mu také přisuzují různé vlastnosti; někdy jej označují za štěstěnu, jindy za náhodu nebo dokonce za skrytého vládce Cealudan. Podle některých opustil svět a vydal se hledat zbytky své domoviny, Nearan.

Ať už je pravda kdekoliv, Uonok představuje velké tajemství, podněcující představivost mnoha učenců a dobrodruhů, toužících po jeho nalezení. Dokonce bylo založeno několik kultů, zasvěcených pátrání po ztraceném členovi Pětice; taková společenství ale zůstávají spíše ojedinělými záležitostmi bez většího množství následovníků.

Uraheatar

Uraheatar, Zrádce, učinil při sesílání kouzla na zničení Garadreaka rozhodnutí, mající za následek nečekaný zvrat ve vývoji událostí na Cealudan. Hvězdoplavec totiž věřil ve schopnosti Novorozených a jejich svobodné činy. S vírou v konání ušlechtilé věci tak způsobil pád Pětice jako svrchovaného vládce Cealudan, za což jím ostatní Neařané opovrhují. Stal se však opatrovníkem a hlavním spojencem většiny Novorozených, kteří si v okolí jeho sídla, Horských síní, postavili svá útočiště. Tam čelí výpadům ze strany Darakdeanových přívrženců, usilujících o dobytí Síní i okolních zemí a zavraždění Horského krále.

Uraheatar je uctíván také v jiných oblastech Cealudan jako pomocník v nesnázích a obecné dobro, a to nejen Novorozenými, ale i Svobodnými, jež Král přijal pod svou ochranu. Vyjímku tvoří elfové; ti Hvězdoplavci nikdy neodpustili jeho zradu a nedůvěřují mu. Xear Zrádci naopak zazlívají smrt svého vysvoboditele, Garadreaka.

Přestože Horský král sdílí některé společné cíle s ostatními členy Pětice, přímá spolupráce s nimi je téměř vyloučená. Při konání důležitých a náročných činů jsou Hvězdoplavci ochotni trpět přítomnost Uraheatarova vlivu, ale sami od sebe jej nikdy o pomoc nežádají. Nejméně zloby ke Králi chová soucitná Banlea, jež do jisté míry chápe motivy jeho zrady.

Nižší mocnosti

Nejen Hvězdoplavci jsou dostatečně mocní na to, aby měli následovníky a kněze, jimž mohou propůjčit část své síly. Na Cealudan se vyskytují i další bytosti, schopné podobným způsobem obdařit jedince, kteří se zařekli šířit pánovu vůli. Většinou se jedná o velmi staré a výjimečné jedince z řad mágů, lichů, draků, obrů, či třeba jednorožců. Takoví tvorové jsou označováni jako nižší mocnosti, protože nedosahují moci členů Pětice a oblast jejich působení je, narozdíl od té Hvězdoplavců, omezená; pokud se stoupenec nižší mocnosti příliš vzdálí od svého patrona nemůže přijímat jeho pomoc a kněží ztrácí schopnost sesílat kouzla. Velikost takové oblasti se může pohybovat od několika desítek až po stovky čtverečních mil. Lze tedy narazit například na vesnici, uctívající nižší mocnost, která bez problémů pomáhá jejím obyvatelům, ale už není schopná propůjčovat svou sílu kněžím z nedaleké osady. Velikosti moci různých vzývaných se také liší a nemusí být přímo úměrné velikosti jejich oblasti působení.

Neařané se nižšími mocnostmi většinou nezabývají, pokud nějakým zásadním způsobem nezasahují do Hvězdoplavcových záměrů. Jejich spojenectví nejsou úplně neobvyklá, ale mívají spíše kratšího trvání. Konec konců, nižší mocnosti si volí nezávislost právě proto, že mají jiné cíle a názory než Pětice.